top of page

Hebrew Academy competition, Jerusalem

השפה היא שער להבנת תחומי החיים – בדומה למיקומו העתידי של המנווה בסביבתם של מוסדות חשובים המסמלים את מאפייני התרבות.

המבנה הינו שער פיזי – נקודת נביעה ממנה יש קשר ויזואלי ופיזי אל המוסדות השכנים, הוא גם שער רעיוני שכן השפה איפשרה את התפתחות כלל המוסדות כפי שהם מוכרים לנו.

 

המנווה עתיד לקום (בחלקת חורש) שבמפגש בין :

מוזיאון הטבע – הגאוגרפיה 

הספרייה הלאומית – הרוח 

כנסת ישראל – הממשל 

מוזיאון ישראל והיכל הספר – התרבות 

מוזיאון ארצות המקרא  – ההיסטוריה 

האקדמיה ללשון העברית – הזהות 

בשיתוף אדר' סטס יעקובסקי ואדר' יהונתן בר.

bottom of page